خدمات

این سامانه به منظور ایجاد تلویزیو اینترنتی شخصی جهت تبلیغات و معرفی خدمات اشخاص حقیق و حقوقی، بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و سایر مراکز آنلاین طراحی گردیده است.